Støtten til borgerne

Bofællesskabet Asmild Toft tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85. I bofællesskabet er borgeren i centrum og støttes til hverdagens pligter og gøremål, med fokus på at borgeren skal have størst mulig indflydelse på eget liv.

Støtten til borgeren gives som udgangspunkt i tidsrummet kl. 06.30 – 22.00 i hverdage og kl. 14.00 – 20.00 i weekender.
Der er mulighed for tilkald om natten via vores akut natkald.

Støtten tilpasses løbende borgerens behov.
Støtten gives både individuelt og i gruppe. Den støtte borgeren tilbydes, tilpasses den enkelte.

- Støtten gives enten individuelt eller gruppebaseret.
- Der gives et individuelt tilrettelagt støtte tilbud som giver mening for den enkelte.
- Medborgerskab og ansvar for eget liv set i forhold til det, den enkelte kan magte.
- Et arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i højsæde.

Den enkelte borger tilbydes støtte ud fra det støttebehov der fremkommer på baggrund af en udredning (VUM). Metoden tager udgangspunkt i det, borgeren fortæller om sin egen situation. Ud fra borgerens egne oplysninger laver sagsbehandleren en samlet udredning og beskrivelse af borgerens situation. Beskrivelsen belyser borgerens situation ud fra 11 aspekter, der dækker forskellige livsaspekter. På baggrund af denne beskrivelse vurderes borgerens samlede behov.
Støtten den enkelte borger visiteres til er, ud over den konkrete individuelle vurdering, også foretaget inden for rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på www.viborg.dk

Vi lægger vægt på:

Den primære metodiske tilgang i arbejdet med beboerne er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik inklusiv KRAP-skemaer. Læs mere om KRAP via www.krap.biz

Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, motivationsarbejde, relations arbejde, struktur og forudsigelighed samt screeningsværktøj til brug for afdækning af borgernes støttebehov.

• Den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker.
• Støtten tager udgangspunkt i borgernes egne ressourcer.
• Støtte den enkelte borger til mest muligt selvstændighed og medindflydelse i eget liv som alle andre mennesker.
• Medvirke til at den enkelte borgers evner og ønsker tilgodeses både boligmæssigt og arbejdsmæssigt.
• Give borgerne tryghed og omsorg i hverdagen.
 

 Medarbejdere:

Der er ansat medarbejdere med socialfaglig baggrund.

Medarbejderne bliver løbende opdateret med relevant efteruddannelse samt tema- og kursusdage i forhold til de opgaver der løses omkring brugergruppen.

 

Sidst opdateret: 17.08.2018